Ioana T?nase

este ini?iatoarea proiectului?ALTERNATIVE,?o ini?iativ? prin care confec?ioneaz? ?i comercializeaz? s?cule?i reutilizabili, meni?i s? ?nlocuiasc? pungile de plastic.

 

 

De ce ALTERNATIVE ?i alternative.blue?

Inspira?i de energia & puritatea oceanului, de calmul & m?re?ia culmilor muntoase acoperite cu z?pad? ?i revolta?i de obiceiurile moderne de consum ?i risip? ale societ??ii de ‘unic? folosin??’, care ?i-a pus amprenta ?i pe cele mai ?ndep?rtate ?i izolate locuri ale planetei noastre, s-a n?scut ALTERNATIVE.

 

 

Iubirea pentru natur? ne-a stimulat s? fim curio?i despre ceea ce ne ?nconjoar?, despre via?a ?i obiceiurile zilnice. Observ?nd deteriorarea st?rii generale de s?n?tate a oamenilor ?i a mediului natural, am ?nceput s? c?ut?m solu?ii, ALTERNATIVE durabile, etice ?i naturale la produsele din plastic care constituie principala surs? de poluare a oceanelor ?i a planetei albastre pe care tr?im.

Am ?nceput s? ne cre?m ?i reinvent?m via?a, chestion?nd modelele general acceptate de societate ?i c?ut?nd ceva diferit.

Credem c? mai pu?in ?nseamn? & ofer? mai mult, c? un stil de via?? minimalist ne permite s? ne dedic?m lucrurilor care conteaz? cu adev?rat ?n via?? ?i s? petrecem mai mult timp ?n natur?, observ?nd-o, experiment?nd-o ?i descoperindu-i secretele ?i puterea sa regenerativ?. ?n mediul ?nconjur?tor totul are un scop precis ?i totul comunic?. Este un ciclu de via?? circular unde nimic nu se pierde, ci doar se transform?.

Experien?ele ?i alegerile noastre ALTERNATIVE reprezint? un stil de via?? s?n?tos ?i fericit ?n care progresul lumii actuale se ?mbin? armonios cu modul de via?? natural al str?mo?ilor no?tri.

 

Ideea ALTERNATIVE s-a conturat ?n 2013, c?nd am v?zut proiectul lui Chris Jordan ?i pozele sale cu puii de albatro?i din atolul Midway, care aveau stom?celele pline de plastic, ?i asta le provoca moartea.

 

 

Insulele acestea se afl? la 3.200 de km dep?rtare de cel mai apropiat continent. Nu mi-a venit s? cred c? impactul consumului nostru ?i al convenien?ei noastre poate avea asemenea repercursiuni. Atunci am ?tiut c? vreau ?i trebuie s? fac ceva pentru a fi parte din solu?ie, nu din problem?.

La vremea aceea, Mihai era ?n Indonezia, observ?nd acela?i impact negativ al plasticului asupra naturii, la mii de km dep?rtare.

 

 

Nu putea s?-?i explice nici el cum g?sea plastic ?n locuri ?n care societatea ?nc? era organizat? ?n triburi. ?i Mihai dorea s? fie parte din solu?ie, a?a c? s-a al?turat imediat proiectului ALTERNATIVE.

 

Alternative pentru c? ne plac solu?iile ?i op?iunile, suntem curio?i ?i ne place s? explor?m, s? facem lucrurile altfel, s? g?ndim out-of-the-box, s? test?m noi posibilit??i ?i s? descoperim alternative, ?i blue, pentru c? iubim natura, libertatea, m?rile, oceanele, mun?ii ?i cerul, care sunt ?i sursele noastre de inspira?ie ?i motiva?ie.

 

Chiar ?i logo-ul ALTERNATIVE este inspirat de natur? ?i con?ine cele 5 elemente, reprezent?nd fidel un col? de paradis din Fuerteventura, unde plaja cu nisip fin ?i roc? vulcanic? este sc?ldat continuu de acelea?i valuri care ajung ?i la vulcanul care, cu ceva timp ?n urm?, a dat na?tere insulei.

 

 

Plasticul & efectele sale

Plasticul este at?t de bine integrat ?n via?a cotidian? ?i ?n obiceiurile de consum ?nc?t marea noastr? majoritate nu ne putem imagina via?a posibil? f?r? ajutorul acestui material flexibil, rezistent, versatil ?i u?or de modelat ?n diferite produse. Plasticul este ob?inut prin prelucrarea petrolului, gazelor naturale ?i, mai recent, unor mase vegetale. ?n timp ce ?ntrebuin??rile plasticului se diversific? continuu, cresc?nd astfel ?i cantitatea de plastic nou produs, la care se adaug? aditivii chimici corespunz?tori fiec?rui tip de plastic, noi cercet?ri ?tiin?ifice relevante prezint? efectele negative pe care plasticul le are asupra s?n?t??ii oamenilor ?i mediului ?nconjur?tor.

Despre plastic, ca ?i fast-facts, am realizat ni?te postcards, cu ajutorul c?rora cre?tem gradul de con?tientizare al efectelor sale, dar realiz?m ?i statistici legate de consumul de plastic ?n Rom?nia.

Legat de efectele plasticului asupra vie?ii noastre, aceste se ?mpart ?n 3 categorii: efectele asupra s?n?t??ii umane, naturii ?i economiei. ?i toate 3 ne afecteaz? pe fiecare dintre noi, fie c? suntem con?tien?i de asta sau nu.

 

Plasticul & s?n?tea uman?Toate tipurile de plastic con?in ?i elibereaz? aditivi chimici. Ace?tia sunt cunoscu?i ca ?i cancerigeni ?i disturbatori endocrini. De asemenea, plasticul atrage al?i contaminan?i din imediata sa apropiere (bifenili policlorura?i/PCB, pesticide), devenind astfel ?i mai toxic ?i periculos ?n cazul inger?rii.

 

Plasticul & naturaEfectele negative ale plasticului asupra naturii se refer? la ?ncurcarea ?i prinderea animalelor, ingestia de plastic confundat cu hran?, distrugerea habitatului, introducerea ?i r?sp?ndirea speciilor invazive, transportul chimicalelor cu efecte asupra lan?ului trofic ?i al s?n?t??ii oamenilor.

 

Plasticul & economiaImpactul negativ al plasticului afecteaz? pescuitul (diminuarea cantit??ii de pe?te prins, probleme de naviga?ie, calitatea acvaculturii), turismul (degradarea aspectului plajelor, zonelor muntoase, p?durilor ?i al apelor), agricultura & cre?terea animalelor (niveluri sporite de poluare ale r?urilor ?i terenurilor sunt asociate cu o produc?ie toxic?), contribuie la cre?terea cheltuielilor administra?iilor locale ?i afecteaz? bun?starea ?i s?n?tatea comunit??ilor din zonele afectate.

Care este echipa ALTERNATIVE ?i valorile sale?

Iubirea pentru natur?, timpul petrecut pe afar?, ?n natur?, curiozitatea, dorin?a de face o schimbare pozitiv? ?n lume, creativitatea, necunoscutul ?i aventura sunt o parte dintre valorile pe care le ?mp?rt??im cu to?ii.

Iubesc s? ?mi ?mp?rt??esc ideile unor oameni care le primesc cu mult entuziasm, ?i asta ?nseamn? munca cu Mihai Pop, Adrian Crapciu ?i Zsolt Ercsei.

To?i suntem adep?i ai consumului sustenabil ?i local, sus?inem practicile etice ?i suntem implica?i ?n diferite proiecte (Transylvania Cycling, Where Next, Lost in East, Involved Channel, Natura F?r? Plastic). Altfel spus, we love what we do! Mihai se ocup? de pagina de internet, iar o parte dintre alternativele la plastic le-am creat ?mpreun?, Adrian este cel cu mult dor de duc? ?i pasiune pentru fotografie, iar Zsolt are puterea secret? de a transforma ?n realitate toate ideile mele legate de grafic? & design, oric?t de neclare ?i vagi ar fi.

Din seria oamenilor pasiona?i, care iubesc ceea ce fac, am colaborat ?i cu Barna Fazakas ?i Tucske, al c?rui design se va reg?si pe urm?toarea serie de s?cule?i, rucsaci ?i plase eco pe care le preg?tim.

Sus?inem colaborarea pentru c? face loc diversit??ii ?i creativit??ii. ?n momentul ?n care e?ti implicat ?n numeroase proiecte ?i ??i ?mpar?i timpul cu numeroase persoane din diferite medii, este incredibil c?t de deschis la minte ?i la suflet po?i fii.

Este ?nsufle?itor ?i c?t se poate de satisf?c?tor, sunt foarte recunosc?toare ?i m? simt extrem de norocoas? s? fiu parte din acest? echip?.

Ce schimb?ri imediate produce o via?? f?r? plastic?

Mai mult? energie ?i o s?n?tate mai bun?. Plus faptul c? ?tii c? faci un lucru bun ?i alegi s? faci parte din solu?ie. Totul este conectat pe P?m?nt. Aju?i natura, te aju?i pe tine. Petrec?nd timp ?n natur?, ajungi s? o cuno?ti ?i s? ??i pese mai mult. ?i s? te inspire. Dar ?n acela?i timp, asta presupune mi?care, o form? fizic? bun?, aer curat. Apoi mai e ?i recompensa imediat?: c?nd vezi frumuse?ea unui loc pe care tocmai l-ai eliberat de gunoaie. Sau faptul c? poveste?ti cu cineva despre poluarea cu plastic, iar ceea ce ?i spui rezoneaz? a?a de mult c? decide ?i el, la r?ndul s?u, s? ?mbr??i?eze anumite schimb?ri.

 

 

Eu cred c? fiecare persoan? este motivat? de ceva anume ?n momentul ?n care ?mbr??iseaz? o schimbare ?n stilul s?u de via??: o s?n?tate mai bun?, o natur? mai curat?, un stil de via?? sustenabil sau economisirea unor b?nu?i. Via?a f?r? risip? ?i f?r? plastic sprijin? toate aceste 4 motiva?ii.

?n 2016 am creat ni?te instrumente care ne ajut? s? calculam consumul de plastic al unei persoane. Cu ajutor lor, eu am estimat c? ?n 2013, ?nainte de a accepta provocarea de a tr?i f?r? plastic, consumam aproximativ 3.460 de produse din plastic ANUAL. Cu ajutorul schimb?rilor pe care le-am adoptat, am ajuns la 21 de obiecte din plastic, ?n 2015. Deci se poate! Renun??nd la plastic, am p?truns ?ntr-un nou univers: organic, autentic, natural.

Ce g?sim ?n shopul ALTERNATIVE?

Shop-ul ALTERNATIVE a ap?rut ca urmare a stilului de via?? f?r? plastic adoptat. A fost un proiect care s-a ?nt?mplat natural, ?n sensul c? cei care ?tiau c? am ?nceput s? tr?iesc ?n acest fel m-au ?ntrebat cum reu?esc, cu ce am ?nlocuit diferite obiecte ?i mi-am dat seama c? ar fi mult? lume care ar implementa aceast? schimbare ?n via?a lor, dac? ar avea solu?iile ?i instrumentele necesare.

?n cadrul ac?iunilor de cur??are ?i ecologizare la care am participat // organizat, am observat c? exist? acelea?i obiecte care ajung de?euri, indiferent de zona pe care doream s? o reabilitam. A?a ca am decis c? acestea vor fi produsele pentru care vom ?ncerca s? cre?m ?i s? descoperim alternative, iar apoi s? le reunim ?ntr-un singur spa?iu.

Toate lucru?oarele care m-au ajutat ?n aventura mea f?r? plastic au fost rodul unui proces ?ndelungat de documentare. Parte a traiului sustenabil ?i f?r? plastic este ?i traiul zero-waste ?i minimalist, a?a c? nu doream s? cump?r produse de calitate ?ndoielnic? care provoac? alte probleme sau se stric? rapid. Am ales produse de calitate, din materiale durabile, naturale, provenite din surse etice ?i produse ?n condi?ii de munc? fair, care ?in o via?? ?i c?rora, la finalul vie?ii lor, li se poate oferi o alt? ?ntrebuin?are sau pot fi reciclate 100%, reintr?nd ?ntr-un ciclu economic inchis, ?n care de?eurile redevin resurse.

 

Pentru produsele create de noi, cum sunt seria de produse ALT, am optat pentru materiale locale, c?t mai pu?in prelucrate industrial, care se pot repara ?i recicla u?or. Am ales s? lucr?m cu oameni care ?n?eleg importan?a detaliilor ?i a lucrului bine f?cut.

 

Companiile ale caror produsele am ales s? le promov?m ?n shopul nostru ?mp?rt??esc aceea?i viziune, fiind preocupa?i constant de s?n?tatea oamenilor ?i a mediului ?nconjur?tor, ?i ??i dezvolt? continuu produsele pentru a avea un impact c?t mai sc?zut asupra mediului.

 

?n ceea ce prive?te produsele marca ALTERNATIVE, aceste sunt realizate doar din materiale naturale, reutilizabile, biodegradabile ?i durabile. Am fost aten?i la fiecare detaliu din procesul de crea?ie al acestor produse: am folosit bumbac natural ?i iuta, iar imprimarea este realizate prin serigrafie, evit?nd astfel plasticul din procesul de imprimare. Ori de c?te ori vei sp?la un s?cule?, po?i fi sigur c? orice fibr? este 100% natural?, ?i astfel nu vei contribui la poluarea apei cu microfibre, cum este cazul textilelor realizate din plastic, voal, etc.

 

 

 

 

 

 

 

Primul pas spre o via?? f?r? plastic

Decide c? vrei s? tr?ie?ti s?n?tos. ?mbr??i?eaz? curiozitatea timp de o zi ?i monitorizeaz? ce ajunge ?n co?ul t?u de gunoi.

 

?nconjoar?-te de obiecte REUTILIZABILE cu un design care ??i vorbe?te ?i care ??i plac mult de tot, a?a de mult c? o s? dore?ti s? le iei pretutindeni cu tine: o saco?? eco din bumbac, o sticl? reutilizabil? din inox ?i s?cule?i reutilizabili ?n care ??i po?i cump?ra m?ncarea preferat?. Aceste 3 schimbari vor aduce o sc?dere dramatic? a cantit??ii de?eurilor pe care le produci. De exemplu, dac? alegi s? folose?ti s?cule?i reutilizabili pentru legume ?i fructe, ?n locul celor unic? folosin?? de la pia?? sau supermarket vei salva aproximativ 2.000 de pungi ?i plase ?n fiecare an. Imagineaz?-?i ce impact va avea decizia ta ?n 5 ani, de exemplu.

 

Cea mai bun? metod? de a reduce cantitatea de de?euri produse este PREVENIREA. Ceea ce consumi po?i colecta selectiv (inclusiv resturile organice, provenite din buc?tarie, care ?nsumeaz? peste 60% din de?eurile produse de o persoan? ?n Rom?nia) ?i trimite// preda spre valorificare.

 

Nu pot s? subliniez destul c?t de minunat este s? te ?nconjori numai cu produse naturale ?i s? te bucuri de beneficiile lor, cre?ndu-?i via?a a?a cum dore?ti. Posibilit??ile sunt nelimitate.

 

 

sursa: Ioana T?nase 🙂

Leave your thoughts

image